نصر

ولینصرنّ اللَّه من ینصره

نصر

ولینصرنّ اللَّه من ینصره

ما را غلام حضرت زهرا نوشته اند / مجنون و سرسپرده حیدر نوشته اند

***
من گدای کرم گل پسر فاطمه ام / حسنی ام بنویسید به روی کفنم